Kdo jsme

Iniciativa vznikla z podnětu předních osobností českého reenactmentu a rekonstrukcí vojenské historie, jakožto instituce hájící zájmy reenactorů a dalších dotčených osob v rámci implementace novely evropské Směrnice 91/477/EHS do právního řádu České republiky.

Od začátku roku 2018 jsme členy oficiální pracovní skupiny Ministerstva vnitra České republiky jako zástupci odborné veřejnosti a na vzniku nové legislativy se aktivně podílíme, abychom minimalizovali negativní dopady na provozování vojenskohistorických aktivit a reenactmentu. Působíme jako připomínkový orgán a naše připomínky včetně jejich vypořádání jsou veřejně zaneseny v dokumentech Informačního systému Úřadu vlády ČR.

Proti novele se mimo značné části politického spektra, Vlády ČR a Poslanecké sněmovny parlamentu ČR staví několik dalších organizací. Hlavním partnerem v našem úsilí je  LEX - sdružení na ochranu práv majitelů zbraní.

Tyto organizace vyvíjejí značné úsilí ve vztahu k  zachování současného zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. Primárním úkolem Iniciativy spolků vojenské historie ČR je jejich úsilí podpořit a doplnit o specifický pohled reenactmentu, osob věnujících se vojenskohistorickým rekonstrukcím a sběratelů.

Iniciativa nevznikla jako asociace klubů vojenské historie s cílem je jakkoli spojovat mimo dopady směrnice.

KDO STOJÍ ZA ZRODEM INICIATIVY?

Martin Šavel - reenactor (Skupina historického šermu a vojenství Alt-Stargemberg Olmütz, z.s. - předseda, Ocelová pěst, z.s. - člen vedení, Spojený bělohorský regiment - velitel), koordinátor masových historických scén pro film (The Musketeers, Emperor, Knightfall)

Radek Balcárek - ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 (1992-2017), člen bezpečnostního výboru zastupitelstva Královéhradeckého kraje, člen komise pro rozvoj cestovního ruchu Rady města Hradce Králové.

Mgr. Martin Bílý - reenactor, vedoucí spolku Orcae Ita, spolupracující projektu Dvora královny Elišky Rejčky, právník, publikující autor právního nakladatelství C.H.Beck.

Jan Drabálek - reenactor, zakládající člen a předseda KVH - Ústí nad Labem, z. s. Spoluorganizátor historických a vzpomínkových akcí, autor populárně naučných článků.

Ing. Petr Drahorád - zakládající člen a předseda Klubu vojenské a policejní historie “Československo”, filmový poradce v oblasti československé poválečné vojenské a policejní historie.

Tomáš Eger -  reenactor, předseda a zakladatel mezinárodního sdružení Altblau regiment, zakládající člen SHŠ Salva Quardia, hlavní organizátor rekonstrukcí bitev z 30ti-leté války v Olomouci a dalších akcí v ČR i zahraničí.  

Bc. Monika Feyfrlíková - členka vojenské rady Civitas Pragensis, z.s.. Spoluorganizátorka kulturně - historických a edukativních akcí.

Martin Cholinský - hlavní organizátor, scénárista a režisér bitvy na Bílé Hoře, bitvy u Tachova, bitvy u St. Plzence, bitvy na Moravském Poli v Rakousku a dalších desítek projektů v ČR, Německu, Rakousku, Francii, Itálii. Organizátor městských slavností.

Mgr. Pavel Kmoch - historik, filmový poradce (Anthropoid, The Aftermath, The Catcher was a Spy aj.), sběratel historické vojenské techniky. Zakladatel a bývalý dlouholetý předseda KVH Gardekorps-Praha. Autor a spoluautor několika publikací a výstav. Pořadatel pravidelných akcí k výročí osvobození Barikáda 1945 a veřejných ukázek ve VTM Lešany.

Jaroslav Kupec - předseda klubu vojenské historie "Druhý pluk " Čs obec legionářská Poděbrady. Spolumajitel vojensko-historického skanzenu Mordové rokle. Organizátor vzpomínkové bojové ukázky "Zborov-Nymburk 2017" a "Nymbursko v květnové revoluci 1945".

Mgr. Daniel Malý - historik a badatel, předseda klubu vojenské historie KVH Tommy & Yankee z.s. Spoluautor a organizátor vojensko-historického a edukativního projektu PLZEŇ 1945 při plzeňských Slavnostech svobody.

Radek Marcín, DiS. - předseda KVH Čeští lvi České Budějovice, člen výboru ČSOL jednota Strakonice, pořadatel vojenskohistorických akcí, sběratel vojenské historické techniky a militárií

Mgr. Zdeněk Munzar, BBus. (Hons.), DiS. - reenactor, předseda Deutschmeister Infanterie z. s., pracovně vedoucí Knihovny Vojenského historického ústavu Praha. Spoluautor několika publikací, výstav či TV pořadů s vojenskohistorickou tématikou, filmový poradce.

Pavel Rogl - reenactor, sběratel vojenské historické techniky, Military Muzeum, KVH 16thAD, spoluorganizátor Slavností Svobody v Plzni

Ivan Rollinger - předseda Indianhead Club Pilsen z.s., kurátor muzea Patton Memorial Pilsen, spoluorganizátor Slavností svobody Plzeň.

Mgr. Ladislav Rytíř - archeolog, reenactor, místopředseda Butlers Dragonerregiment. AE koordinátor masových historických scén pro film (Knightfall, Britannia)

Jakub Samek - reenactor, prezident CENS, předseda Austerlitz z.s. Autor a spoluautor několika publikací a výstav, spolupořadatel vzpomínkových akcí Austerlitz od r. 2003

Pavel Svoboda - reenactor, president České asociace americké občanské války (CACWA) a člen Společnosti přátel 18. století. Pořadatel kulturně - historických a edukativních akcí.

Mgr. Martin Šedivý - archeolog, historik, sběratel vojenské historické techniky. Předseda Klubu vojenské historie Ocelová pěst z.s Autor a spoluautor několika odborných výstav. Hlavní organizátor akce "Cheb v dubnu 1945", pořadatel kulturně - historických a edukativních akcí.

Roman Urbani - reenactor, zakládající člen a mluvčí sdružení Regiment Mortaigne a Projekt 1645. Autor a spoluautor několika publikací a výstav, koordinátor vzpomínkových akcí Jankow 1645. pořadatel kulturně - historických a edukativních akcí,  filmový poradce, zbrojíř (The Musketeers).

A JAKÉ JSOU NAŠE CÍLE - MANIFEST INICIATIVY

Cílem Iniciativy spolků vojenské historie ČR je:

I.

Spojit českou, moravskou a slezskou scénu klubů, spolků i jednotlivců věnujících se reenactmentu, vojenské historii a sběratelství, s cílem PODPOŘIT a ORGANIZOVANĚ DOPLNIT stávající úsilí ostatních organizací bojujících proti nesmyslnému zpřísnění evropské “Směrnice 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní” (dále jen Směrnice). Jsou to jmenovitě LEX, Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU, ČMMJ a další.

 

Cílem Iniciativy je SPOJOVAT síly, nikoliv vytvářet alternativu a tříštit úsilí, POMOCI, ne planě kritizovat, ZAPOJIT SE aktivně, ne jen podpisem petice a čekat, až zbytečně přijdeme o své záliby a koníčky.

II.

Veřejně demonstrovat nezanedbatelnou početnost naší reenactingové, vojenskohistorické a sběratelské komunity, především pro podporu výše uvedených organizací a hnutí. Demonstrovat taktéž její prospěšnost a kulturní přínos
v rámci zachovávání a oživování historického odkazu pro současné i budoucí generace.

 

Dát najevo naši existenci, odbornost, odhodlání, ochotu a zájem.

III.

Využít potenciálu oslovit veřejnost, jež plyne z masivní návštěvnosti kulturně-historických a dalších akcí, na nichž se podílíme, či je organizujeme.

 

To vše bezpodmínečně SERIOZNÍ, TECHNICKY A PRÁVNĚ ERUDOVANOU, PREZENTOVATELNOU, SLUŠNOU A STRIKTNĚ APOLITICKOU FORMOU. Prezentace našich postojů a požadavků v rámci Iniciativy nebude teatrální, a nebude spojována s jinými politickými či společenskými názory nesouvisejícími přímo s možným dopadem Směrnice. Stejně tak se budeme vyhýbat ryzím spekulacím a neznalosti tématu.

IV.

Prosazovat zájmy vojenskohistorických spolků, reenactmentu a sběratelů v médiích i na odborných a politických jednáních, to vše v plné součinnosti se sdružením LEX z.s., Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU, ČMMJ, případně i dalších.

 

V.

Informovat co nejširší okruh spolků, reenactorů a sběratelů o vývoji Směrnice, její implementaci do naší legislativy, vzdělávat, radit a pomáhat. Rozšiřovat myšlenku Iniciativy a aktivně vytvářet její členskou základnu.

 

Iniciativa NEVZNIKÁ jako asociace klubů s cílem je sjednocovat nebo organizovat. Svou existenci cílí striktně na odpor proti nesmyslným a omezujícím dopadům Směrnice, stejně jako proti komplikacím a obstrukcím z ní plynoucích výše uvedeným komunitám. V případě splnění svého cíle Iniciativa nepřijímá žádné další, původně nezamýšlené, plány. Zároveň však nezaniká a zůstává aktivní na poli informování, a ostražitá pro případ dalšího omezování našich zájmů a práv.

Jak měla směrnice postihnout reenactment, sběratele a spolky vojenské historie?

Zrušení kategorie D a přesun zbraní do kategorie C

Detailní rozbor dopadů na jednotlivá období:

 

Středověk, Třicetiletá válka, Sedmiletá válka, Napoleonika
Středověk, Třicetiletá válka, Sedmiletá válka, Napoleonika

Kategorie zbraní: Výhradně zbraně současné kategorie D, konkrétně zbraně  jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů  (nyní zákon č. 119/2002 Sb. § 7 odst b).

Možná úskalí aplikace směrnice:

Směrnice současnou kategorii D výslovně ruší, a vyžaduje přesun těchto zbraní do kategorie C:

 • aplikace směrnice vyžaduje nutnost razantního přepracování současné plně funkční kategorizace (změnu zákona)
 • mnoho typů směrnice vůbec nezmiňuje a nebere v potaz, jelikož si její tvůrci naprosto nebyli schopni představit šíři, v jaké postihnou praktické držení zbraní.
 • nově registrace a evidence archaických zbraní
 • bude potřeba vytvoření nového institutu - zkoušek odborné způsobilosti pro archaické zbraně
 • nebo zavedení nutnosti zbrojního průkazu i pro archaické zbraně, jelikož dle směrnice spadají do kategorie C

Dopady rekategorizace:

 • citelná administrativní zátěž pro stát
 • zpoplatněný úřední úkon pro držitele
 • úřední inventarizace soukromého, legálně a v souladu se zákonem nabytého majetku, jehož zneužitelnost k trestné činnosti je vzhledem ke konstrukci naprosto mizivá

Toto se například jen v ČR a jen v rámci Třicetileté války týká cca 1.500 - 2.000 aktivních reenactorů. V rámci rekonstrukce bitvy na Bílé hoře každoročně necelé tisícovky účastníků a několika tisíc diváků.

Josefínských slavností v Terezíně se účastní cca 500 reenactorů ze zemí EU, cca 100 stánkařů a přihlíží jim přibližně  6.000 návštěvníků.

Rekonstrukce největší napoleonské bitvy u nás, bitvy u Slavkova, se účastní každoročně 1.000 reenactorů z mnoha zemí světa (při významných výročích až 3500), a přihlíží jí 10-30 tisíc diváků.

První, druhá světová válka a výše, obecně celé 20. století.
První, druhá světová válka a výše, obecně celé 20. století.

Kategorie zbraní:

Zbraně současné kategorie D -  Nově vyrobené repliky zbraní pro střelbu výhradně slepými náboji, zbraně NEVRATNĚ konvertované na slepé náboje, a znehodnocené zbraně. (nyní zákon č. 119/2002 Sb. § 7 odst f,h,k)

Směrnice současnou kategorii D výslovně ruší, a vyžaduje přesun těchto zbraní do kategorie C

Zbraně současné kategorie B a C - výhradně střelba slepými náboji, a pouze za splnění přísných zákonných podmínek (vytyčení a povolení dočasné střelnice na místě akce atd.)

 

Možná úskalí aplikace směrnice: Stejné dopady jako v předchozím období, a nesoulad směrnice s kategorizací dle našeho zákona, přičemž změna nedává logický smysl:

 • Zbraně trvale a nenávratně ZNEHODNOCENÉ (tedy neumožňující jakoukoli formu střelby) budou spadat do kategorie C, s možností, že na ni rovněž bude nutné mít zbrojní průkaz.
  • Zbraň trvale znehodnocená do stavu nefunkčního kusu železa, používaná například jako exponát v pevnostním objektu, jako doplněk uniformy při pietních akcích, či jako vybavení historického vozidla.

 

 • Zbraně trvale a nenávratně KONVERTOVANÉ NA SLEPÉ NÁBOJE zůstávají ve stejné kategorii, v jaké byly před konverzí nebo znehodnocením, čili na zbrojní průkaz.
  • např. kulomet kategorie A, bude i po náročné nevratné konverzi na slepé náboje (tj. ve stavu kdy již nikdy nejde použít ke střelbě ostrou municí) stále zbraní kategorie A, čili na vyjímku k ZP..
  • např. opakovací puška kategorie C, bude i po náročné nevratné konverzi na slepé náboje (tj. ve stavu kdy již nikdy nejde použít ke střelbě ostrou municí), stále zbraní kategorie C. Konvertovaná samonabíjecí puška zůstane stále v kategori B, čili na nákupní povolení od PČR.

 

 • Zbraně trvale a nenávratně konvertované z vojenských automatických zbraní dnešní kategorie A (střílejících dávkou) na zbraně střílející jednotlivými ranami (dnešní kategorie B nebo C) zůstávají stále zbraní kategorie A, jako byly před konverzí..
  • tzn. zbraň, která je za splnění přísných podmínek garantovaných Českým Ústavem pro Zkoušení Zbraní a Střeliva nevratně upravena na zbaň, střílející pouze jednotlivými ranami, má být  v jiné kategorii než stejná nově vyrobená zbraň. Jen kvůli původu.

 

 • Zásobníky - zákaz zásobníků a zásobovacích ústrojí vyšší kapacity nežli 10 ran
  • Dosud neevidovaný prvek, který sám o sobě má nulovou nebezpečnost. Evidence zásobníků si vyžádá novou legislativu a citelný nárůst administrativy
  • Kulometné pásy s delaborovanou municí, sloužící jako dekorace a doplněk výstroje či techniky, přecházejí do kategorie zakázaných doplňků zbraně, a jejich držení bude zakázáno a kriminalizováno, případně povolováno na vyjímku kategorie A
  • Tento zákaz v podstatě kriminalizuje realisticky vyhlížející ukázku s použitím expanzní zbraně kat. D, která byla vyrobena bez možnosti vystřelit jednotnou či hromadnou střelu. Jen proto, že v ní není možné použít jiný zásobník než takový, jaký existuje k její reálné předloze.

 

Shrnutí dopadů na reenactment: Aplikace směrnice v jejím stávajícím znění má značný dopad na sběratelství i provozování vojenské historie dotčených období, stejně jako na muzejnictví a soukromé expozice.

 

Příklady dotčených akcí:
Jen v případě Plzeňských Slavnosti svobody, což je vzpomínková a edukativní vojensko-historická akce pořádaná u příležitosti osvobození západních Čech americkou armádou v roce 1945, jedna z největších akcí svého druhu v Evropě, navštěvovaná pravidelně 50-100 000 diváky nejenom z České republiky a připravována za pomoci stovek dobrovolníků z řad českých i zahraničních klubů vojenské historie, toto znamená nedozírný kulturně-historický dopad.


Tradiční akci zahrnující v časovém období 20-21.stol. představení vojenské technicky ČR (ČSR,ČSSR), pořádanou AČR ve spolupráci s reenactory Bahna, navštívilo jen v roce 2016 více než  50.000 návštěvníků. Mimo armády se ukázek zúčastnilo přes  300 reenactorů.

Prusko-rakouská válka, osídlování Ameriky, Sever proti Jihu, období cca do roku 1890
Prusko-rakouská válka 1866, Trapeři, osídlování Ameriky, období cca do roku 1890, Americká občanská válka - Sever proti Jihu

Kategorie zbraní: Zbraně současné kategorie D, konkrétně zbraně  jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech ... perkusních zámkových systémů  (nyní zákon č. 119/2002 Sb. § 7 odst b).

Směrnice současnou kategorii D výslovně ruší, a vyžaduje přesun těchto zbraní do kategorie C


Možná úskalí aplikace směrnice: Stejné dopady jako v předchozím období, a nesoulad směrnice s kategorizací dle našeho zákona

 • Stejné dopady jako v předchozím období, navíc potřeba vytvoření samostatné podkategorie pro zbraně s vývrtem, jimž hrozí možnost dalšího zpřísnění.

Příklady dotčených akcí:

Třídenní akci Königgrätz 1866, připomínající bitvu u Hradce Králové z roku 1866, loni realizovalo několik set reenactorů a navštívilo ji kolem 50 000 diváků.

Shrnutí dopadů na reenactment: Aplikace směrnice v jejím stávajícím znění razantně zkomplikuje organizaci programů za tato období a jejich další rozvoj, a to administrativní zátěží, i hrozícím snížením počtu účinkujících, potažmo diváků. Dlužno dodat, že se jedná převážně o zepředu nabíjené zbraně a jednorané perkusní zadovky, tedy všeobecně o zbraně na černý střelný prach, které nejsou srovnatelné s moderními zbraněmi.

 

Obecné dopady směrnice na reenactment, sběratele a spolky vojenské historie
Obecné dopady směrnice na reenactment, sběratele a spolky vojenské historie.

Nová legislativa, oproti tomu jak byla prezentována, nepřináší žádná pozitiva na poli sjednocení evropských předpisů, čili žádné zjednodušení cestování se zbraněmi na zahraniční akce.
Krátce - tam kde to nešlo, nebo to bylo komplikované, tam to díky zachování předpisů členských států, pakliže jsou tvrdší nežli směrnice, nepůjde nadále.

Hrozí dále razantní komplikace ohledně znehodnocování zbraní a jejich konverzi na slepé náboje, kde směrnice ponechává prostor pro další zpřísňování, přičemž bezpečnostní efekt takového úmyslu je naprosto nulový.

Ohledně pořádání veřejných akcí a ukázek hrozí, že bude i pro akce, kde se používají zbraně v souladu s dnešním zákonem (nyní zákon č. 119/2002 Sb. § 15 - divadelní představení, rekonstrukce historických bitev a jiné kulturní akce, při nichž se ze zbraní nevystřelují střely) vyžadován posudek balistika a prohlášení prostoru ukázky za dočasnou střelnici, což je nejen časově i finančně velmi nákladné, ale v mnoha případech zcela nemožné.

Nezanedbatelným společenským přínosem spolků vojenské historie je i práce s mládeží. Už dnes je však pro mladé začínající reenactory tento koníček finančně nákladný. I kdyby v rámci "grandfatheringu" bylo možné stávajícím držitelům jejich zbraně ponechat, nastávající generace reenactorů bude mít možnost pořídit si vlastní zbraně nejen značně ztíženou, ale mnohdy i znemožněnou.

Směrnice se dle našeho odhadu v ČR přímo dotýká minimálně

0 reenactorů

a zasahuje soukromý či klubový majetek v hodnotě přes

0 mil. Kč

*kvalifikovaný odhad Iniciativy spolků vojenské historie ČR pro Ministerstvo vnitra České republiky

Jaký je aktuální stav?

Směrnice EU, narozdíl od nařízení EU, nemá přímou účinnost na občana ČR. Je závazná pro členské státy jako normativní dokument, tudíž tyto musí následně v implementační lhůtě svou vnitřní legislativu upravit tak, aby vyhovovala požadavkům Směrnice. Jednoduše - stále pro Vás a vaše zbraně na území ČR stále platí aktuální znění zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb.

Podoba směrnice se setkala s dalekosáhlým odporem nejen odborné i laické veřejnosti, politiků napříč všemi parlamentními stranami, a dalších orgánů naší státní moci. Směrnici formálně odsoudily obě komory Parlamentu ČR, tehdejší ministr vnitra i vláda, jednotlivá oficiální stanoviska naleznete níže v sekci "důležité dokumenty a odkazy".  

Vzhledem k povinnnosti implementovat, vzniklo několik řešení, nejdříve tzv. malá novela, na které jsme již jako zástupci odborné veřejnosti spolupracovali. Tato malá novela byla na dva roky "uspaná" ve sněmovně a očekávalo se, že na ni vůbec nedojde a nahradí ji zcela nový komplexní soubor zákonů o zbraních, na kterém se taktéž v rámci pracovní skupiny usilovně podílíme. Mezitím proběhla lhůta pro implementaci, k jejímuž datu jsme v rámci požadavků směrnice měli implementováno bezkonkurenčně nejvíce bodů, přestože se mainstreamová média snažila vyvolat opačný dojem. Byli jsme a nadále jsme na absolutní špici zbraňové legislativy v Evropě. Kvalitní novou legislativu nelze vytvořit za jediný rok a celý proces vyžaduje více času. Taktéž možnost účastnit se v rámci expertní pracovní skupiny vzniku nové legislativy a podílet se na její podobě je naprosto perfektní ukázkou špičkové práce s odbornou veřejností a dokonalým příkladem opravdového demokratického procesu. Obavy ze sankcí za nedodržení termínu implementace však vrátily malou novelu v říjnu 2020 do hry, kde byla s několika pozměňovacími návrhy schválena a do konce roku 2020  prošla i senátem a byla podepsána prezidentem. Její účinnost nastane začátkem roku 2021.

Většině našich připomínek bylo vyhověno a současná podoba návrhu nové legislativy, stejně jako schválené, tzv. malé novely je reflektuje. Aktuální znění s dopadem na jednotlivá období reenactmentu naleznete v sekci Články

Tzv. implementace kritizované směrnice doposud probíhá následovně: 

 

 • 17. května 2017

  Zveřejnění směrnice

  Zveřejnění směrnice

  Květen 17, 2017

  SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, byla oficiálně zveřejněna. Lhůta pro implementaci byla stanovena na 14. září 2018.

  Celé znění Směrnice je k dospozici zde.

 • 9. srpna 2017

  ČR podala žalobu k Evropskému soudu

  ČR podala žalobu k Evropskému soudu

  Srpen 9, 2017

  V souladu se svými dlouhodobými postoji podala Česká republika žalobu k Soudnímu dvoru EU na zrušení novely směrnice o zbraních.  Současně s požadavkem na zrušení směrnice podává ČR také návrh na odklad účinnosti směrnice, o kterém by mělo být rozhodnuto během několika měsíců.

  Více na stránkách ministerstva vnitra.

 • 23. října 2017

  Vláda nařizuje impementaci

  Vláda nařizuje impementaci

  Říjen 23, 2017

  Na základě usnesení odstupující vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 dostalo Ministerstvo vnitra za úkol implementovat Směrnici do návrhu zákona. Pracovníci MVČR tedy neměli prakticky žádný manévrovací prostor pro neimplementování směrnice nebo jejích částí. Je ale dlužno podotknout, že návrh neobsahuje nic nad rámec požadavků směrnice. Tento stav známe jako tzv. “Malou novelu“. V této fázi jsme se začali na novele podílet i my jako Iniciativa spolků vojenské historie ČR.

   

 • 1. února 2018

  Vzniká pracovní skupina MVČR

  Vzniká pracovní skupina MVČR

  Únor 1, 2018

  MVČR svolává expertní pracovní skupinu ke zcela novému komplexnímu zákonu o zbraních a střelivu, které se stáváme součástí.

 • 7. února 2018

  Vláda schválila malou novelu

  Vláda schválila malou novelu

  Únor 7, 2018

  Vláda schválila novelu zákona č. 119/2002 Sb., tj. zákona o zbraních a střelivu, která reaguje na Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853, jež se věnuje kontrole nabývání a držení (střelných) zbraní.

  Na řadě jednání a konzultací s příslušným oddělením Ministerstva vnitra jsme vznesli připomínky, jež byly povětšinou vyslyšeny a promítly se do výsledného textu. Nemáme z výsledného textu žádnou radost, protože trvá náš celkový nesouhlas s obsahem i principy Směrnice. I nadále máme tyto změny za zbytečné a zatěžující jak dotčené občany, tak státní aparát. S tím, že nelze vyloučit, spíše lze předpokládat snahu EK nastavení pravidel dále zpřísňovat.

   

 • 27. února 2018

  Malá novela odložena

  Malá novela odložena

  Únor 27, 2018

  Na první únorové schůzi parlamentu byla na návrh poslankyně Jany Černochové malá novela vyřazena z pořadu projednávání. Tímto se její projednávání v parlamentu de facto uspává.

 • 14. září 2018

  Vypršela lhůta pro implementaci

  Vypršela lhůta pro implementaci

  Září 14, 2018

  15 měsíců po zveřejnění směrnice vypršela lhůta, kdy měly státy za povinnost dle jejích požadavku změnit svou legislativu. V rámci Evropské unie má k tomuto datu Česká republika implementováno bezkonkurenčně nejvíce bodů, především díky kvalitní předchozí legislativě.

 • 14. ledna 2019

  Návrh nového zákona o zbraních představen

  Návrh nového zákona o zbraních představen

  Leden 14, 2019

  Po mnoha měsících práce bylo poprvé uvolněno informační embargo na podobu nového zákona o zbraních. V mnoha ohledech se dá nazvat vítězstvím, v některých ohledech ovšem přináší poměrně silné restrikce. Této problematice se podrobně věnujeme v následujících dvou článcích.

  Návrh nového zákona o zbraních 1. – OBDOBÍ ARCHAICKÝCH SYSTÉMŮ, ZBRANĚ DO CCA 20. STOLETÍ

  Návrh nového zákona o zbraních 2. – OBDOBÍ MODERNÍCH SYSTÉMŮ, ZBRANĚ 20. STOLETÍ

 • 11. dubna 2019

  Stanovisko generální advokátky ESD k žalobě směrnice

  Stanovisko generální advokátky ESD k žalobě směrnice

  Duben 11, 2019

  Generální advokátka Evropského soudního dvora vydala zamítavé stanovisko k žalobě ČR na platnost směrnice. Očekává se, že ESD bude ve svém rozhodnutí stanovisko následovat.

 • 3. prosince 2019

  Rozsudek ESD ve věci žaloby

  Rozsudek ESD ve věci žaloby

  Prosinec 3, 2019

  Evropský soudní dvůr dle očekávání zveřejnil zamítavý rozsudek na žalobu ČR na platnost Směrnice.

 • 23. října 2020

  Malá novela schválena parlamentem

  Malá novela schválena parlamentem

  Říjen 23, 2020
 • 17. prosince 2020

  Malá novela prošla senátem

  Malá novela prošla senátem

  Prosinec 17, 2020

Co mohu udělat?

Jako reenactor, člen spolku nebo sběratel

Můžete udělat mnoho. Abychom ovlivnili vznikající legislativu a omezili dopady na reenactment pokud možno co nejvíce, potřebujeme sílu. A tu dostaneme jen tak, že budeme mít velkou členskou základnu.

Členský poplatek je 200 Kč ročně, registrace je elektronická. Zaplacením členského příspěvku získáte přístup do interního fóra, budete upozorňováni na aktuální vývoj v problematice a především tak umožníte naši činnost. 

A co můžete udělat dále? Říct o Iniciativě všem ostatním. Přesvědčit je, aby se stali členy.

Seznámit se s cíli iniciativy, sledovat co děláme a píšeme. Informovat své okolí, vyvracet lži, bludy a nesmysly, ale především, máte-li jak, nabídnout pomoc. Jakoukoli.

Děláte to pro sebe a svůj koníček.

STÁT SE ČLENEM

Členská přihláška

Zabývám se následujícím obdobím (možno zaškrtnout více možností, v případě že jste své období nenalezli, zadejte nejbližší)

Jako klub, spolek, nebo pořadatel

Potřebujeme podporu klubů a spolků. Informujte své členy o rizicích přijetí Směrnice a dopadech na jejich hobby. Informujte je o Iniciativě a požádejte je o vstup do ní. Zaregistrujte u nás váš spolek (nerovná se členství - členem je pouze jednotlivec) a pomáhejte nám doplňovat důležitá fakta a informace o počtech lidí, zbraní, obdobích a finančních hodnotách, na než bude mít Směrnice dopad.

Jako pořadatel kulturně-historické akce, rekonstrukce bitvy a podobně máte obrovskou možnost ovlivnit veřejné mínění. Pracujete se stovkami až desítkami tisíci diváků. Kontaktujte nás, poskytneme vám materiály, abyste jim v několika málo minutách sdělili, jak nová legislativa ovlivní to, na co se přišli podívat, a že se zcela reálně, v určitých obdobích,  možná přišli podívat naposledy.

 

REGISTROVAT SPOLEK

Registrace spolku ke spolupráci. 

Vyplněné údaje nebudou poskytnuty nikomu kromě Iniciativy spolků vojenské historie a slouží výhradně jako kontaktní informace pro následující spolupráci.

Spoluprací je míněna občasná e-mailová žádost o vyplnění ankety nebo formuláře, která Iniciativě pomůže upřesňovat statistické údaje, propagace Iniciativy a petiční činnost.

Registrací spolku nevzniká žádná forma členství!!!

2 + 9 =

Jako instituce, osobnost nebo firma

Uvítáme jakoukoli podporu veřejných institucí. Například muzeí, měst, obcí, hradů, zámků. Ať již jen podporujete myšlenku iniciativy, nebo vaše obec či objekt hostuje kulturně-historické akce. Budeme rádi za prostor v programu, uvítáme slova podpory, která budeme moci zveřejnit. Taktéž v rámci studií dopadů Směrnice potřebujeme vědět, kolik její implementace ovlivní diváků, návštěvníků, jak zapůsobí na návštěvnost lokality či celého regionu, jakou může přinést ekonomickou ztrátu.

Nebo jste firma či živnostník  vyrábějící produkty pro reenactment? Nebo agentura nabízející program z tohoto odvětví? 

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.

 

 

KONTAKTUJTE NÁS

 

Kontaktovat nás můžete e-mailem

 iniciativa@historienezabije.cz

Upřednostňujete telefonní kontakt nebo osobní jednání, napište nám, dle možností dohodneme termín.

Podporuje nás

0
klubů, spolků a jiných subjektů zabývajících se historií

Prapor SOS Falknov nad Ohří | KVH Tommy & Yankee | Klub vojenské historie Zlín | CACWA - Česká asociace americké občanské války | Četnická stanice Bílovice nad Svitavou o.s. | Klub vojenské historie Břeclav | shš Honesta | Garda města Hradce Králové | Skupina historického šermu Avalon | Vize70plus | Klub vojenské historie Litava | SHŠ Alotrium | Poustevník | Klub vojenské historie 4th Armored Division U.S. Army |
Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra | Četnická stanice Nová Huť pod Nižborem | 7SCOTS | Skandalia šermířsko divadelní společnost Svitavy | French milice | Cisařský regiment | Les Marines Brno | KVH Kralka | Skupina historického šermu Vítkovci | Civitas Pragensis | Army Park Ořechov | Klub vojenské historie I. prapor | OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV | Militaris | Spolek vojenské historie Ústí nad Labem | Spolek přátel vojenské historie Veselí nad Moravou | Spolek vojenské panceřové techniky | ROTO Chvalovice | Klub vojenské historie Kateřinky | Muzeum čsl.branné moci 1918 - 1945 | Fracce | Česká asociace americké občanské války (CACWA) | KVH Hraničářský pluk 19 | Military klub Brandýsek -občanské sdružení- | Klub vojenské historie - Ústí nad Labem | KVH GKDT | Terezín - město změny | Steinmetz Terezín 1780 | Společnost přátel 18.století | Prapor SOS Falknov nad Ohří | KVH Kuřim | Altblau regiment | VHK VÝCHODNÍ FRONTA | KVH Ostwind | Společnost pro historii GRYFF | Spolek vojenské historie Severní kumpanie | Spolek pro zachování dědictví historie a romantiky | Regiment Wied 1762 | Klub vojenské historie Chotěbuz | KLUB VOJENSKÉ HISTORIE ARCO JIHLAVA - BRNO | Klub Vojenské Historie West | KVH Dolní Lutyně | VHS BREN | ForteG |
KVH Gardekorps Praha | KVH ČSLA | Sarmatská korouhev vojska Lisowského | Shš Banderium | SHŠ Salva Quardia | Ganacia | Velkomoravané | KVH 43 p. pl. Brno | Muzeum lehkého opevnění Annín | KVH Gaisruck ITTNER | KVH Schwarzwald | Kuratorium Zámku Bílovec | KVH Tommy & Yankee | 5. Prapor polních myslivců | Ocelová pěst | Military club Kolín | Garda města Hradce Králové | Klub vojenské historie Pardubice | KVH Feldpost nr 15814 |
Novara - sdružení při fortu XIII olomoucké fortové a táborové pevnosti. | SPVH Sever 2013 | Jednadevadesátníci | Muzeum přírody Český ráj | Alt-Starhemberg Olmütz

Hlavní partner: 

Partneři: 

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Následující materiály jsou k dispozici pro propagaci iniciativy. Je zakázáno je jakkoli upravovat, používat je k jiným účelům, než je pozitivní propagace Iniciativy a jsou chráněny autorským právem.

Logotyp Iniciativy
(*.ai, *.pdf, *.png, *.jpg)
STÁHNOUT

Propagační letáky
( *.pdf - PDF/X-1a:2001)
STÁHNOUT

Propagační non-print grafika
(*.jpg)
STÁHNOUT


Iniciativa spolků vojenské historie ČR
 iniciativa@historienezabije.cz
 www.historienezabije.cz