Členství v ISVH ČR

ÚVOD / Nezařazené / Členství v ISVH ČR

Členství v Iniciativě spolků vojenské historie ČR (dále jen ISVH ČR) se řídí platným stanovami a připojenými předpisy (níže). Žadatel o členství je povinen se se stanovami seznámit. Členem se může stát pouze osoba starší 18 let, která je občanem ČR nebo s dlouhodobým legálním pobytem na území ČR.

Přihláška je možná pouze elektronicky a to prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.historienezabije.cz.

Roční členský příspěvek je 200 Kč se splatností do 14 dnů od podání přihlášky, a pro každý následující rok do 31. ledna daného roku. V případě zrušení členství z důvodu uvedeného ve stanovách je příspěvek nevratný. Po odeslání přihlášky žadateli přijde e-mailová správa s platebními údaji. Po přijetí platby je členovi umožněn přístup do uzavřeného členského fóra na facebooku, které je hlavním informačním a komunikačním kanálem Iniciativy s jejími členy (obvykle do 7 dní) - o vstup je nutné na Facebooku zažádat.

Platba probíhá na účet č.: 2801394440/2010
Variabilní symbol se skládá z roku, na který je příspěvek hrazen a členského čísla z potvrzovacího mailu přihlášky, tj za rok 2018 u člena 000X je variabilní symbol 2018000X, přičemž 000X je číslo člena zaslané v potvrzovacím mailu.
Konstatní symbol je: 4716

Členství je možno zrušit na základě e-mailového oznámení člena o vystoupení z ISVH ČR doručeného na adresu iniciativa@historienezabije.cz. Zrušením členství pro hrubé porušení stanov či jiných vnitřních norem na základě rozhodnutí výboru ISVH ČR nebo jeho předsednictva.

Odesláním přihlášky žadatel potvrzuje, že se seznámil se stanovami a pravidly členství, je starší 18 let a souhlasí se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění. Souhlasí dále s tím, aby ISVH ČR zpracovávala a evidovala jeho osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s jeho členstvím a činností v ISVH ČR. Tento souhlas se výslovně vztahuje na žadatelovo jméno, přijmení, adresu uvedenou v přihlášce a emailovou adresu. Osobní údaje, je ISVH ČR oprávněna zpracovávat a evidovat po dobu trvání mého členství v ISVH ČR. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění. TEST

Stanovy Iniciativy spolků vojenské historie ČR

Stanovy Iniciativy spolků vojenské historie České republiky, z. s.


I.
Úvodní ustanovení

1. Iniciativa spolků vojenské historie České republiky, z. s. používá zkratku ISVH ČR (dále jen ISVH ČR)
2. Sídlem ISVH ČR jsou Nebanice 97, 350 02 Cheb
3. ISVH ČR působí na celém území České Republiky a spolupracuje s ostatními spolky, tak i institucemi.
4. Mezinárodní název je The Initiative of Clubs of Military History of the Czech Republic, r. a. (registred association) pod kterým vystupuje ve vztazích mimo Českou republiku.

II.
Účel spolku

1. ISVH ČR je zájmovou, kulturní, sportovní, demokratickou a nepolitickou organizací sdružující členy,
jejichž koníčkem je vojenská historie, reenacting, living history a sběratelství zbraní a střeliva.
2. ISVH ČR se může stát členem dalších mezinárodních federací, organizací či společností na základě
rozhodnutí výboru ISVH ČR nebo jeho předsednictva.
3. ISVH ČR nevzniká jako asociace klubů s cílem sjednocovat a organizovat. Svou existenci omezuje
striktně na odpor proti odzbrojovací směrnici o zbraních evropské unie č. 91/477/EHS a její novely
(dále jen směrnici EU), která může omezit či zamezit další existenci hobby uvedeného
v hlavě II. odst. 1 těchto stanov.
4. ISVH ČR v případě splnění svého cíle nepřijímá žádné jiné cíle neuvedené v těchto stanovách.


III.
Předmět činnosti

Předmětem činnosti ISVH ČR je

1. Informovat co největší okruh spolků, reenactorů a sběratelů o vývoji směrnice, a její implementaci do naší legislativy, vzdělávat, radit a pomáhat.
2. Dát najevo svou existenci, zájem o dění, odbornost a především prosazovat zájmy vojensko-
historických spolků, reenactorů a sběratelů zbraní.
3. Účastnit se přípravy návrhu pro zachování podmínek legálního držení zbraní k provozování
historických rekonstrukcí a sběratelství, vytvářet argumenty a aktivně se zapojit pro zachování
kulturního přínosu činností uvedených v hlavě II. odst. 1 těchto stanov.
4. Podpora organizací s podobnými zájmy a cíli.
5. Činnost v oblasti vzdělávání, školení a osvěty v oblasti vojensko-historických, reenactingových
a sběratelských kruhů.

IV.
Členství

1. Vznik členství

Členem ISVH ČR se může stát pouze fyzická osoba a to podáním elektronické přihlášky. Podáním
elektronické přihlášky žadatel o členství dává na srozuměnou, že je seznámen se zněním stanov,
směrnic, předpisů ISVH ČR a souhlasí s nimi. Také se zavazuje k jejich dodržování a souhlasí se
zpracováním osobních údajů z přihlášky pro potřeby ISVH ČR.

- O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor nebo jím pověřená osoba, a to zpravidla do 14 dnů od
obdržení přihlášky.
- Členství vzniká dnem, kdy výbor nebo jím pověřená osoba rozhodne o přijetí za člena.
- Členem ISVH ČR se může stát občan České republiky starší 18 let.
- Členem ISVH ČR se může stát občan jiného státu starší 18 let s dlouhodobým legálním pobytem
na území ČR.
- Členem ISVH ČR nemůže být občan, který byl v minulosti z ISVH ČR vyloučen za hrubé porušení
stanov ISVH ČR.
- Člen ISVH ČR může být členem jiných spolků.

2. Zánik členství

- Členství v ISVH ČR zaniká na základě elektronického (email) oznámení člena o vystoupení z ISVH
ČR doručeného výboru nebo tajemníkovi. Členství zaniká po 30 dnech od potvrzení přijetí žádosti
o vystoupení z ISVH ČR. Přihláška člena zůstává v ISVH ČR do skartace po dobu, kterou určuje
obecný předpis o archivaci a skartaci.
- Zrušením členství pro hrubé porušení stanov či jiných vnitřních norem na základě rozhodnutí
výboru ISVH ČR nebo jeho předsednictva.
- Výbor může členovi zrušit členství na základě přihlédnutí k jeho pověsti a mediálnímu obrazu,
jsou-li známy skutečnosti, které by mohly poškodit serióznost a dobré jméno ISVH ČR.

Výbor ISVH ČR má právo člena vyloučit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kde se dozví o takových
skutečnostech, jež dávají důvod k vyloučení člena, nejpozději však do 2 let od vzniku tohoto
důvodu.
Rozhodnutí o vyloučení oznámí výbor nebo tajemník členovi elektronicky, na jeho poslední
známou adresu, nebo osobně proti podpisu přijetí rozhodnutí.


Proti rozhodnutí o vyloučení člena má člen právo podat výboru ISVH ČR návrh o přezkoumání a to do
15 dnů od jeho doručení. Podání přezkoumání má odkladný účinek.
Dnem doručení oznámení o vyloučení se rozumí den převzetí či den, kdy člen odmítne převzetí
přijmout. V případě zaslání elektronicky se jako datum doručení bere den odeslání.

V.
Práva a povinnosti členů

Členové ISVH ČR jsou si ve svých právech i povinnostech rovni. Mohou volit a být voleni do orgánů
ISVH ČR.

- Každý člen má jeden hlas a své volební právo musí vykonávat osobně a nelze jej přenést na jinou
osobu (plná moc) vyjma delegáta.
- Každý člen je povinen se řídit stanovami, předpisy a směrnicemi řídící činnost ISVH ČR, stejně tak
zákony České republiky či zákony země, na jejímž území působí.
- Každý člen má právo podávat ústní, písemné a elektronické (email/facebook) námitky, nápady
a návrhy k činnosti ISVH ČR.
- Každý člen má právo se obracet ke kterémukoli orgánu ISVH ČR nebo členu výboru ISVH ČR
s náměty a připomínkami. Oslovený je povinen tyto připomínky a náměty vyřídit co nejrychleji,
pokud nenastane prodlení způsobené třetími stranami.
- Každý člen je povinen jednat ve prospěch ISVH ČR.
- Každý člen je oprávněn nakládat s majetkem a financemi, které jsou mu výborem nebo jiným
orgánem ISVH ČR svěřeny za konkrétním účelem, v opačném případě se postupuje dle
hlavy IV. odst. 2.

VI.
Organizační struktura a orgány ISVH ČR

1. ISVH ČR vytváří orgány, kterými zajišťuje činnost vyplývající z hlavy III. těchto stanov.
Orgány ISVH ČR jsou:
- Výbor
- Kontrolní komise
- Pokladník

2. Výbor ISVH ČR je nejvyšším orgánem ISVH ČR.
- Výbor je svoláván předsedou ISVH ČR minimálně 1x za 4 roky.
- Výbor je tvořen předsedou, tajemníkem, pokladníkem, kontrolní komisí a shromážděním
delegátů.
- Jednání výboru je uzavřené, přítomen ovšem může být jakýkoli člen ISVH ČR po předchozí
domluvě a schválení jeho žádosti.
- Výbor projednává a schvaluje zprávu výboru o činnosti ISVH ČR za minulé období, stejně tak
hospodaření, a dodržování cílů daných v hlavě II. a III. těchto stanov.
- V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda ISVH ČR.

Výbor dále:

- schvaluje stanovy.
- určuje cíle na následující období.
- volí předsedu ISVH ČR.
- ustanovuje pokladníka.
- volí členy kontrolní komise.
- volí delegáty, přičemž při hlasování o novém delegátovi je výbor povinen přihlédnout k jeho
pověsti a mediálnímu obrazu, je-li znám, čímž se do budoucna eliminují skutečnosti, které
by mohly poškodit serióznost a dobré jméno ISVH ČR.
- usnáší se o zániku ISVH ČR a dalších bodech k projednání, které si vyhradil.

Výbor je usnášeníschopný, zúčastní-li se jej nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí jednotlivých
bodů programu či usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. V případě,
že se nedostaví nadpoloviční většina členů výboru, je předseda povinen zasedaní zrušit a vyhlásit
nový termín pro zasedání výboru. Nejdříve však po uplynutí jedné hodiny po zrušení jednání výboru
může být vyhlášeno náhradní jednání se stávajícím počtem přítomných členů. Pro přijetí usnesení
je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů účastnících se náhradního jednání výboru.
V případě náhradního jednání nemůže být přijat bod o zániku ISVH ČR.

Předseda je povinen svolat jednání výboru do tří měsíců v případě, požádá-li o to nejméně 25%
oprávněných členů výboru, nebo požádá-li o to více než 50% členů ISVH ČR.

3. Předseda ISVH ČR je statutární orgán vystupující za ISVH ČR na venek a řídící jeho činnost mezi
jednáními výboru.
- Předsedou může být zvolen jakýkoliv člen ISVH ČR, jehož osoba je bezúhonná.
- Předsedu může navrhnout jakýkoliv člen ISVH ČR včetně sebe. Kandidát na předsedu ISVH ČR
musí svou kandidaturu podložit peticí s nejméně sedmdesáti pěti podpisy členů ISVH ČR.
- Předsedu volí výbor v tajné volbě. Hlasy během zasedání výboru sčítá oprávněná kontrolní
komise.
- Předseda má disponibilní právo k bankovnímu účtu ISVH ČR v případě, že je pokladník neschopen
provést bankovní operace (hospitalizace atp.). V takovém případě dává na vědomí veškeré
bankovní aktivity tajemníkovi či předsedovi kontrolní komise, ideálně oběma - elektronicky
(email/facebook), nebo jiným potvrzením operace (dle technických možností banky).
- Předseda může udělit plnou moc, která opravňuje jmenovaného člena ISVH ČR jednat jménem
ISVH ČR navenek.
- Předseda je volen na 5 leté období.

4. Tajemník ISVH ČR
- Je jmenován jako administrativní pracovník ISVH ČR ostatními členy výboru.
- Může jím být jakýkoliv člen ISVH ČR, kterému výbor ISVH ČR důvěřuje.
- Má na starosti administrativu ISVH ČR.
- Pořizuje zápisy z jednání.
- Potvrzuje vznik členství dle hlavy IV. bod 1, odst. 2.
- Počet tajemníků může být až 20, dle potřeby ISVH ČR.
5. Shromáždění delegátů ISVH ČR
- je tvořeno delegáty.
- Delegátem může být jakýkoli člen ISVH ČR.
- Delegát zastupuje zájmové skupiny jednotlivých členů ISVH ČR (rozsah zájmu bude určen
samostatným vnitřnín předpisem)
- Delegát je volen výborem, kandidát na delegáta musí svou kandidaturu podložit peticí s nejméně
padesáti podpisy členů ISVH ČR.
- Delegáti navrhují body k jednání na zasedání výboru.
- Delegát je povinen se aktivně podílet na chodu spolku. Pokud bude zjištěn opak či zanedbání
funkce, je možné jej shromážděním delegátů odvolat. Pro odvolání stačí 1/3 hlasů přítomných.

6. Kontrolní komise je nezávislý kontrolní orgán, který kontroluje:
- dodržování stanov, předpisů a směrnic ISVH ČR.
- hospodaření ISVH ČR.
- členskou evidenci, placení příspěvků a problematiku s tím související.
- během voleb předsedy ISVH ČR se stává volební komisí, která sčítá hlasy a vyhlašuje výsledky.
- přezkoumává podněty členů proti rozhodnutí orgánů ISVH ČR ve věcech členských
a disciplinárních.
- prověřuje připomínky, náměty a stížnosti k činnosti ISVH ČR a jeho orgánů.

Kontrolní komise je ustanovena na 8 leté období. Je tvořena z členů ISVH ČR, kteří byli navrženi členy
ISVH ČR. Komise musí mít lichý počet členů, nejméně však 3, nejvíce 5 členů. Kontrolní komise volí
ze svého středu předsedu kontrolní komise, který se zúčastňuje jednotlivých jednání s poradním
hlasem.
Členové kontrolní komise jsou povinni o kontrolních zjištěních zachovávat mlčenlivost, pokud
nebudou vyzváni informovat o svých zjištěních členy výboru ISVH ČR.

7. Pokladník
- Osoba pověřená výborem či předsedou hospodařením ISVH ČR, která se tímto stane členem
výboru ISVH ČR.
- Vede účetní agendu a je zodpovědný za správnost dat a všech úkonů z této funkce vyplývající.
- Má disponibilní právo k účtu ISVH ČR.
- Předkládá účetnictví a doklady k hospodaření ke kontrole kontrolní komisi a výboru ISVH ČR.
- Ke konci účetního období podává zprávu o hospodaření za uplynulé období.
- Je oprávněn jednat jménem ISVH ČR navenek ve věcech týkajících se účetní agendy
a hospodaření.

VII.
Majetkové finanční zdroje

Zdroje ISVH ČR tvoří:
- Členské příspěvky.
- Dotace státních institucí.
- Výnosy nebo jejich podíly z hlavní činnosti uvedené v hlavě III. těchto stanov.
- Dary sponzorů, dárců a jiných přispěvatelů, včetně zahraničních.
- Výnosy z nehmotného majetku (reklama).
- Jiné výnosy.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. ISVH ČR zabezpečuje archivaci a skartaci písemností vzniklých z jeho činnosti dle platných předpisů
pro oblast archivace a skartace.
2. Stanovy vstupují v platnost přijetím zakládajících členů a jsou účinné datem zápisu do spolkového
rejstříku Krajského soudu v Plzni.