NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O ZBRANÍCH 1.

ÚVOD / NOVINKY / NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O ZBRANÍCH 1.

NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O ZBRANÍCH

PŘEHLED ZMĚN PRO REENACTMENT A VOJENSKOU HISTORII

ČÁST I.

OBDOBÍ ARCHAICKÝCH SYSTÉMŮ, zbraně do cca 20. století

verze návrhu LEDEN 2019

Pracovní verze nového zákona o zbraních, jež byla nedávno zveřejněna, přináší řadu změn,
z nichž mnohé jsou nechtěné a důsledkem široce i hluboce kritizované evropské směrnice, kterou se Evropská unie dle vlastního tvrzení snaží bojovat proti terorismu a organizovanému zločinu. Dopady na oblast reenactmentu, kterou lze obecně a přibližně definovat jako období archaických systémů, tj. černoprachých, jedno či dvouranných předovek, primitivních zadovek, zbraní doutnákových, kolečkových, křesadlových, perkusních či jehlovek, a zbraní stejné konstrukce, což je podstatné, mohly být zcela zbytečně velmi nepříjemné, ale díky pochopení tvůrců návrhu nového zákona, podpoře kolegů v rámci pracovní skupiny, která se na přípravě podílela a obecně díky politické podpoře „napříč spektrem“, jak se říká, lze velmi obecně říci, že dosavadní úprava platící pro dosavadní kategorii D doznává jen minimálních změn.

 

Stručný přehled:

Zbraně:

V rámci nové kategorizace zbraní zaniká současná kategorie D a bude nahrazena kategorií NO (NeOhlašované). V našem případě jde o historické zbraně, které zahrnují:

 • zbraně, které byly vyrobeny do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890,
 • jednoranové nebo dvouranové palné zbraně, které byly zkonstruovány do 31. prosince 1890 a jejichž konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů
 • palné zbraně na principu jehlovky, které byly zkonstruovány do 31. prosince 1880

Termínem zkonstruované se v tomto případě myslí technická konstrukce zbraně. Nově do této kategorie přibyly jehlovky, viz výše. Naopak zákon nepracuje s mechanickými zbraněmi.

Nakládání se zbraní:

Obecné

Nabytí a držení zbraní kategorie NO nebude ohlašováno, zbraně nebudou registrovány.

Zbraň kategorie NO je oprávněna držet osoba způsobilá, tzn. starší 18 let, plně svéprávná s místem pobytu na území v ČR.

Existuje-li podezření, že zdravotní stav držitele palné zbraně kategorie NO může v souvislosti s nakládáním s takovou zbraní představovat ohrožení života nebo zdraví, může zbraň policie zadržet nebo zajistit (§ 122 a 123) – za stejných podmínek jako zbraně ostatních kategorií v duchu poslední novely zákona o zbraních.

Nadále platí zásady původního zákona, tzn. zakázáno střílet nebo nosit zbraň, pokud je schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek nebo léků,  ohrozit život, zdraví či majetek jiné osoby, převést nebo jinak umožnit nakládat se zbraní nebo střelivem osobě, která není oprávněna s nimi nakládat, atd.

Historickou zbraň kategorie NO je možné přenechat  § 76 a 77) – tzn.:  umožnit jiné osobě (dosáhla věku 18 let a jejíž svéprávnost nebyla omezena)nakládat se zbraní nebo střelivem samostatně a bez bezprostředního dohledu osoby, která je svěřuje. A dále je možné takovou zbraň svěřit (§ 78). Svěřením zbraně nebo střeliva se rozumí umožnění jiné osobě nakládat se svěřenou zbraní nebo střelivem za bezprostředního dohledu osoby oprávněné se svěřovanou zbraní a střelivem nakládat, a to osobě, která dosáhla a) 18 let a jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo b) 10 let, v takovém případě musí dohled zajišťovat osoba, která dosáhla věku 21 let a jejíž svéprávnost nebyla omezena.  

V rámci historických a kulturních akcí

Zákon ukládá držiteli zbraně novou povinnost, a to: ” řídit se na místě konání akce, jejíž součástí je nakládání se zbraněmi, pokyny pořadatele, které směřují k zajištění bezpečnosti při nakládání se zbraněmi a střelivem (§ 14).

Zbraň kategorie NO je možné na místě veřejně přístupném nosit (§ 80 a 81) za podobných podmínek jako ve starém zákoně, tzn.:  a) filmová nebo divadelní činnost anebo jiná kulturní činnost, zejména rekonstrukce historické bitvy nebo podobná upomínková akce, b) sportovně-střelecká činnost.

Nově jsou potom výrazně zjednodušeny některé podmínky přepravy (§ 14): “Držitel je oprávněn nenabitou zbraň přepravovat na místo a z místa konání příslušné akce nebo provádění činnosti viditelně, připouští-li to zvolený způsob přepravy, a pokud je to s ohledem na místní podmínky obvyklé anebo lze-li takovou přepravu považovat za přiměřenou povaze dané akce nebo činnosti; ustanovení o nošení zbraně se na takovou přepravu použijí obdobně.

Vystavování zbraní kategorie NO není dotčeno.

Střelba ze zbraní NO

Zákon nově rozlišuje tzv. ostrou a jinou než ostrou střelbu. Zde (§ 59) uvádí: “ Jinou než ostrou střelbu je dovoleno provádět na místě, kde držitel zbraně zajistil, že nebude ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.“

Dále nově umožňuje tzv. limitovanou střelnici (§60) pro ostrou střelbu z palných zbraní kategorie PO nebo NO zkonstruovaných na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámků anebo z jehlovek, jejíž zřízení a provoz jsou značně zjednodušeny.

Uložení a zabezpečení zbraní NO

Návrh zákona vyžaduje uložení a zabezpečení NO  (§84) vhodným způsobem s ohledem na jejich povahu a místní podmínky  a tak, aby přístup k nim měla pouze osoba oprávněná s nimi nakládat.

Podrobný přehled:

Podstatná ustanovení pracovní verze navrhovaného znění zákona, která se této problematiky týkají, jsou:

 • 1, odst. 3) Tento zákon se nevztahuje na nakládání s výbušninami vymezenými zákonem upravujícím nakládání s  výbušninami. Věta první neplatí, jde-li o nakládání se střelivinami, zejména černým prachem a bezdýmným prachem, a se zápalkami (dále jen „aktivní komponenty střeliva“), pokud a) jsou určeny pro výrobu střeliva, jeho přebíjení nebo pro použití ve zbrani (dále jen „aktivní komponenty střeliva“), a to b) je s nimi nakládáno nejvýše v množství, které stanoví vláda nařízením.

Dosud zákon umožňuje dospělé svéprávné osobě nakládat se 3 kg černého prachu. Doufejme, že tato racionální a osvědčená míra zůstane zachována i ve vládním nařízení.

 • 5, odst. l) Druhy zbraní jsou, písm. l) historické zbraně, které zahrnují:
 1. zbraně, které byly vyrobeny do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890,
 2. jednoranové nebo dvouranové palné zbraně, které byly zkonstruovány do 31. prosince 1890 a jejichž konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů, nebo
 3. palné zbraně na principu jehlovky, které byly zkonstruovány do 31. prosince 1880.
 • 7, odst. 1), písm. c) (Zbraně se pro účely tohoto zákona rozdělují na) zbraně nepodléhající oznámení (dále jen „zbraně kategorie NO“); odst. 7) Zbraně kategorie NO zahrnují (…) c) historické zbraně (…)

Z toho vyplývá, že řádné a kvalitně provedené repliky, které jsou zbraněmi, jsou historickými zbraněmi bez ohledu na datum výroby, pokud jsou založeny na konstrukci, jak je v zákoně uvedeno. Opatření logické, protože v praxi je i pro znalce nesnadné mnohdy rozeznat používanou kvalitně provedenou repliku od originálu; přičemž snaha administrativně podchycovat, a nepodchycení pak trestat, je v případě archaických zbraňových systémů jedním z nejubožejších prvků implementované směrnice.

 

Následující úprava přenechání, svěření a uložení zbraně kategorie NO se od dosavadní praxe nijak dramaticky neliší, a současné podmínky provozování re-enactmentu v ničem neomezuje:

 • 77, odst 1) Přenechat (…) palnou zbraň kategorie NO a střelivo pro takovou zbraň lze osobě, která dosáhla věku 18 let a jejíž svéprávnost nebyla omezena, (…) 3) Osoba přenechávající zbraň kategorie (…) NO a střelivo pro takovou zbraň poučí osobu, které zbraň a střelivo pro tuto zbraň přenechává, o jejích povinnostech v souvislosti s nakládáním s touto zbraní a střelivem.
 • 77, odst. 5) (…) palnou zbraň kategorie NO a střelivo pro takovou zbraň pro může její oprávněný držitel svěřit osobě, která dosáhla věku a) 18 let a jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo b) 6 10 let, v takovém případě musí dohled zajišťovat osoba, která dosáhla věku 21 let a jejíž svéprávnost nebyla omezena; odst. 6) Ten, kdo dohlíží na osobu, které byla svěřena zbraň a případně též střelivo, je povinen a) poučit tuto osobu o bezpečném zacházení se svěřenou zbraní a střelivem a b) dbát nutné opatrnosti.
 • 81, odst. 1) Zbraň kategorie (…) NO může nosit osoba oprávněná s takovou zbraní nakládat nebo osoba, které lze takovou zbraň přenechat; odst 2) Viditelně je osoba uvedená v odst. 1 oprávněna zbraň kategorie (…) NO nosit na místě konání akce nebo provádění činnosti uvedené v § 80 odst. 1, jichž se taková osoba aktivně účastní, nebo pokud se podílí na zajištění jejího konání nebo provádění (filmová nebo divadelní činnost anebo jiná kulturní činnost, zejména rekonstrukce historické bitvy nebo podobná upomínková akce, sportovně-střelecká činnost); odst. 3) Pro přepravu zbraně kategorie (…) NO v případech uvedených ve větě první se použije § 80 odst. 3 obdobně (Držitel zbrojního oprávnění uvedený v odst. 1 nebo 2 je oprávněn nenabitou zbraň podléhající registraci přepravovat na místo konání příslušné akce nebo provádění činnosti viditelně, připouští-li to zvolený způsob přepravy, a pokud je to s ohledem na místní podmínky obvyklé anebo lze-li takovou přepravu považovat za přiměřenou povazedané akce nebo činnosti; ustanovení o nošení zbraně se na takovou přepravu použijí obdobně)
 • 84, odst. 1), písm. b) (Zabezpečení uložení zbraně nebo střeliva) zbraní kategorie (…) NO vhodným způsobem s ohledem na jejich povahu a místní podmínky

Až na požadavek cestování přes hranice:

 • 104, odst. 1) Aniž by byl držitelem zbrojního průvodního listu, je držitel evropského zbrojního pasu vydávaného jiným členským státem oprávněn dočasně na území České republiky přemístit a používat (…) palnou zbraň kategorie NO, a to za účelem lovu, účasti na sportovní akci nebo rekonstrukci historické bitvy anebo obdobné akci anebo za tím účelem přes území České republiky cestovat do jiného státu; odst. 2) Držitel evropského zbrojního pasu vydávaného jiným členským státem musí být při nakládání se zbraní zapsanou v evropském zbrojním pase na území České republiky schopen prokázat účel své cesty, a to zejména předložením pozvání.

Toto přímo požaduje Směrnice, a je více než pravděpodobné, že s odpovídající formulací se budeme setkávat i my při cestách do zahraničí. Je tedy třeba, aby, až zákon případně v tomto znění vstoupí v platnost, pořadatelé akcí informovali své zahraniční účastníky o této povinnosti; a současně je na místě, abychom si my bez ohledu na různé termíny legislativních procesů v evropských zemích evropské zbrojní pasy pro cestování do zahraničí pořídili a měli.

Kompletní návrh zákona (verze leden 2019) je k dispozici zde.