NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O ZBRANÍCH 2.

ÚVOD / NOVINKY / NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O ZBRANÍCH 2.

NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O ZBRANÍCH

PŘEHLED ZMĚN PRO REENACTMENT A VOJENSKOU HISTORII

ČÁST II.

OBDOBÍ MODERNÍCH SYSTÉMŮ, zbraně cca 20. století

verze návrhu LEDEN 2019

Tato kapitola je již se své samotné podstaty komplikovanější, nežli první část věnovaná archaickým zbraním. To proto, že obsahuje technický průnik se současnými zbraněmi.

Také s sebou, narozdíl od reenactmentu “starých dob”, který z návrhu zákona vychází dokonce lépe, nežli ve stávající úpravě, přináší první negativa, a to naprosto zásadní. Týká se to především expanzních zbraní konvertovaných z ostrých. Přisuzovat to lze výhradně Evropské směrnici a doprovodným předpisům, naše Ministerstvo vnitra neaplikovalo žádná tvrdší ustanovení, než směrnice požadovala.

Mimo tohoto, návrh přináší soustu zjednodušení a pozitiv a považujeme ho za velice kvalitní a povedený.

Úvodem ZDŮRAZŇUJEME, že ve všech případech budou použita přechodná ustanovení, která zajistí tzv. grandfathering současným držitelům, tzn. ti budou držet zbraně nabyté před účinnosti nového zákona dle stávající právní úpravy.

 

Stručný přehled:

Zbraně:

V rámci nové kategorizace zbraní zanikají současné kategorie A, B, C, D a budou nahrazeny kategoriemi R1, R2, R3, R4 (Registrované 1-4), PO (Podléhající Oznámení) a NO (Nepodléhající Oznamované) (§ 7). Nás se týkají v zásadě všechny tyto kategorie.

R1 – se podobá dnešnímu A – zahrnuje zbraně zvláště účinné, samočinné zbraně a zákeřné zbraně.  

R2 – se podobá zamýšlené A1 tzv. malé novely, zahrnuje samonabíjecí zbraně, které byly upraveny na samonabíjecí zbraně ze zbraní samočinných, samonabíjecí zbraně střílející z otevřeného závěru a dlouhé samonabíjecí zbraně konstruované pro střelbu s použitím ramenní opěry, které lze sklopením, zasunutím nebo obdobnou manipulací s ramenní opěrou zkrátit na délku kratší než 600 mm.

R3  – se podobá dnešnímu B, zahrnuje zbraně kategorie krátké samonabíjecí nebo opakovací zbraně pro použití jednotného střeliva se středovým nebo okrajovým zápalem, dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje, dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje, dlouhé samonabíjecí nebo opakovací zbraně s hlavní s hladkým vývrtem, jejíž délka nepřesahuje 600 mm, samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní, krátké zbraně nabíjené jednotlivě pro použití jednotného střeliva se středovým zápalem nebo střeliva s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm, a signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm.

R4 – se podobái odpovídá dnešnímu C, zahrnuje samonabíjecí zbraně nezahrnuté do kategorie R2 nebo R3, opakovací zbraně pro použití jednotného střeliva nezahrnuté do kategorie R3, zbraně nabíjené jednotlivě pro použití jednotného střeliva se středovým nebo okrajovým zápalem nezahrnuté do kategorie R3 a zbraně nabíjené jednotlivě pro použití děleného střeliva, které na jedno nabití umožňují více než 2 výstřely, a opakovací zbraně pro použití děleného střeliva.

PO – je zcela nová a specifická kategorie, zahrnuje palné zbraně nabíjené jednotlivě pro použití děleného střeliva nezahrnuté do kategorie R4 nebo NO, expanzní zbraně odpovídající dovolenému výrobnímu provedení, které stanoví vláda nařízením, signální zbraně pro použití signálních nábojů do ráže 16 mm, neaktivní torza zbraní, které byly původně zbraněmi podléhajícími registraci nebo zbraněmi kategorie PO, zbraně znehodnocené v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie,  palné zbraně určené pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4mm M20 nebo srovnatelné střelivo určené pro cvičnou střelbu, jejichž dovolené výrobní provedení stanoví vláda nařízením.

NO – částečně odpovídá dnešnímu D a zahrnuje expanzní přístroje, neaktivní zbraně nezahrnuté do kategorie PO, historické zbraně, plynové zbraně, jejichž dovolené výrobní provedení stanoví vláda nařízením, a palné zbraně pro soupeřský systém výcviku, s úsťovou kinetickou energií střely do 10 Joule, jejichž dovolené výrobní provedení stanoví vláda nařízením.  

Nakládání se zbraněmi:

(§11)
Kategorie R1 je de-facto návrhem zapovězena pro držení soukromými osobami, a nepřipouští se ani dnešní vyjímka, držet zbraně R1 je v soukromém sektoru možné pouze pro vlastníky zbrojní licence. Grandfathering zachován.

R2-R4 pouze pro držitele zbrojního oprávnění (obdoba dnešního zbrojního průkazu, průkaz nebude dále vydáván v papírové podobě, proto již ne průkaz, ale oprávnění). R2 má specifické podmínky pro vydání povolení.

PO  – způsobilá osoba zapsaná v centrálním registru zbraní, bez zbrojního průkazu či zkoušek odborné způsobilosti, zápis slouží k tomu, aby bylo možné přiřadit zbraň Povinně Ohlašovanou ke konkrétnímu držiteli.

NO – způsobilá osoba

Způsobilou osobou fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná a má místo pobytu na území České republiky, nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky.

ZÁSADNÍ ZMĚNY
Jak je zřejmé, podmínky pro ostré zbraně vyjma kategorií R1 a R2 (zbraně R2 bude možno nabývat pouze za konkrétními účely dle § 49 a 50, v případě reenactmentu zejména sběratelská, muzejní nebo zájmová, případně filmová, divadelní a jiná kulturní činnost), zůstávají v téměř nezměněné podobě, jako je tomu dnes.

Nabývat nadlimitní zásobníky (§ 51) za účelem jejich použití v samonabíjecí palné zbrani určené pro jednotné střelivo se středovým zápalem je držitel zbrojního oprávnění nebo držitel zbrojní licence skupiny ZL2 oprávněn pouze na základě povolení odborného útvaru policie. Povolení pro nadlimitní zásobníky odborný útvar policie na žádost osoby uvedené ve větě první vydá za obdobných podmínek jako povolení kategorie R2. Z tohoto vyplývá, že omezení na nabývání nadlimitních zásobníků (nad 20 ran u krátkých a nad 10 u dlouhých zbraní) se týká jen při jejich použití v dané zbrani na ostré střelivo. Sběratelství samotných zásobníků není tedy nijak dotčeno, stejně jako vlastnictví zásobníků pro expanzní zbraně. Povolení na nadlimitní zásobníky pro použití v ostrých zbraních je pak totožné jako povolení na zbraň kategorie R2 a je “paušální”, tzn jedno povolení na všechny zásobníky držené či v budoucnu zamýšlené a policie jej při splnění podmínek dle (§ 49 a 50) vydá. Gradfathering zachován.

Expanzní zbraně doznaly naprosto zásadních změn a to jak odpovídající dovolenému výrobnímu provedení (dle evropského předpisu), tak i neodpovídající.

Nově tak novovýrobní expanzní zbraně odpovídající dovolenému výrobnímu provedení, které stanoví vláda nařízením (na základě evropského předpisu), spadají do kategorie PO, čili vyžadují ohlášení a zápis v registru zbraní. Tyto zbraně pak budou zásadně limitovány jednak střelivem, tak i konstrukcí. Detaily nového evropského předpisu jsou nám známy, byť zatím není zveřejněn ve věstníku. Předpis bude určovat, na jaké střelivo mohou být tyto zbraně konstruovány a jedná se o nábojky typu 8 a 9mm P.A.Knall a podobně. Zbraň konstruovaná na jiné střelivo (9mm Luger Blank, .45 ACP Blank, .308 Blank, a další typické slepé odvozeniny klasických ráží) nebude předpisu odpovídat. Její kategorie bude určena (§ 8) podle kategorie zbraně uvedené, jíž je svým funkčním principem taková zbraň nejbližší.

Expanzní zbraně konvertované z ostrých zbraní pak budou zůstávat ve stejné kategorii, v jaké byly za ostrého stavu. Tzn. všechny na Zbrojní Oprávnění a povolení daných kategorií. Gradfathering zachován.

Jediným pozitivem zůstává, že expanzní zbraň neodpovídající dovolenému výrobnímu provedení nebude spadat do zapovězené kategorie R1, ale maximálně R2. Nebude tedy třeba vyjímka, ale jen zbrojní oprávnění a povolení dané kategorie, bez současných procesů spojených s vyjímkami. Toto se týká především expanzních zbraní vzniklých z původních ostrých samočinných. Gradfathering zachován.

Tuto problematiku expanzních zbraní považujeme zdaleka za nejzásadnější v celém návrhu a budeme se jí v rámci dalších vyjednávání intenzivně věnovat. Minimálně se budeme snažit o zásadní zjednodušení podmínek vydání zbrojního oprávnění a povolení v případě, že žadatel je bude chtít omezit jen na expanzní zbraně, tzn. jde mu-li jen o expanzy pro provozování vojenské historie a nepřeje si vlastnit ostré zbraně. Nějaká jednání s MVČR jsme v tomto ohledu již absolvovali, byť se nám podařilo dosáhnout určité shody pohledu, nepodařilo se nám zatím najít akceptovatelné řešení, jak věc zprocesovat.

Znehodnocené zbraně v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie budou spadat do kategorie PO, čili vyžadují ohlášení a zápis v registru zbraní. Neaktivní zbraně nezahrnuté do kategorie PO budou nadále v kategorii NO. Toto se bude nově týkat (§ 8) i nálezových zbraní v takovém stavu, kdy poškození nebo degradace takového rozsahu, že uschopnění zbraně ke střelbě je prostřednictvím výměny jiných než hlavních částí zbraně trvale a nevratně vyloučeno. Toto znamená zásadní úlevu zejména pro detektoráře.

Akustická střelba, nošení zbraní na veřejnosti a jejich uložení.

Zde přichází velmi pozitivní změny. Zákon nově rozlišuje tzv. ostrou a jinou než ostrou střelbu. Zde (§ 59) uvádí: “ Jinou než ostrou střelbu je dovoleno provádět na místě, kde držitel zbraně zajistil, že nebude ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.“ Tímto odpadá velmi složité řešení tzv. dočasných střelnic při rekonstrukcích bitev a vzpomínkových akcích.

Dále zákon v rámci zbraní R2, R3, R4, PO a NO umožňuje (§ 80) tyto nosit oprávněnému držiteli, který se na místě veřejnosti volně přístupném aktivně účastní akce nebo provádí činnost, jejichž součástí je nakládání se zbraněmi, je v rámci takové akce nebo činnosti oprávněn nosit též viditelně zbraň podléhající registraci, pokud způsob a účel nošení takové zbraně odpovídají povaze této akce nebo činnosti. Účelem akce nebo činnosti uvedené ve větě první musí být filmová nebo divadelní činnost anebo jiná kulturní činnost, zejména rekonstrukce historické bitvy nebo podobná upomínková akce.

Dále je držitel zbrojního oprávnění uvedený v odst. 2 nebo 3 (§ 80) oprávněn nenabitou zbraň podléhající registraci přepravovat na místo a z místa konání příslušné akce nebo provádění činnosti viditelně, připouští-li to zvolený způsob přepravy, a pokud je to s ohledem na místní podmínky obvyklé anebo lze-li takovou přepravu považovat za přiměřenou povaze dané akce nebo činnosti; ustanovení o nošení zbraně se na takovou přepravu použijí obdobně.

Ve věci ukládání zbraní – standardně u zbraní kategorií R platí de facto stávající ustanovení, u zbraní kategorie PO nebo NO zákon vyžaduje pouze jejich zabezpečení vhodným způsobem s ohledem na jejich povahu a místní podmínky. Novinkou je, že zbraň nebo střelivo mohou být v rámci akce nebo činnosti, při kterých mohou být nošeny viditelně, ukládány odchylně od odst. 1, musí být ale vhodně zabezpečeny proti zneužití, ztrátě a odcizení; střelivo musí být uloženo odděleně od zbraně. Dále pak krátkodobé uložení nejvýše 2 zbraní s výjimkou zbraní kategorie R1 nebo střeliva v počtu nejvýše 500 nábojů ve vozidle je dovoleno, jsou-li zbraně a střelivo zabezpečeny způsobem, který stanoví nařízení vlády.

Zbrojní oprávnění (dříve Zbrojní průkaz) – nově pouze kategorie:
A – pro výkon povolání nebo přípravu na něj (bez možnosti nabývat držet a nosit)
B – pro zájmovou činnost (sport, lov, sběratelství, reenactment, atd.)
C  – pro ochranu života, zdraví nebo majetku nebo pro výkon povolání

Sloučení skupin současného ZP s novým ZO proběhne tak, že kdo má A, B, C (jednotlivě nebo v kombinaci) dostane automaticky nové B a držitelé skupin D a E (jednotlivě nebo v kombinaci) dostanou automaticky C. Čili držitel současného B a E dostane novou B a C. Tzn. kdo zasahuje jednou svou starou skupinou do nové skupiny, dostává ji automaticky celou.

Podmínky pro získání zbrojního oprávnění (u nových žadatelů) nejsou nijak výrazně dotčeny oproti dnešku. Zbrojní oprávnění nebude mít nijak omezenou platnost, je vydáváno na dobu neurčitou. Co pět let je pouze nutno dodat potvrzení o zdravotní způsobilosti a každých deset let přinést zbraně ke kontrole. Odpadne tedy administrativa se žádostmi a poplatky při prodlužování ZP.  

 

Kompletní návrh zákona (verze leden 2019) je k dispozici zde.